Vòng 1

C.A Hà Nội
CA. Hải Phòng
3
1
Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
2
0
Bình Định
Nam Định
1
0
Huế
Đà Nẵng
1
0
SLNA
Thể Công
2
1

Vòng 2

Nam Định
C.A Hà Nội
0
0
CA. Hải Phòng
SLNA
0
2
C.A Hồ Chí Minh
Bình Định
1
0
Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
0
1
Thể Công
Huế
3
1

Vòng 3

C.A Hà Nội
C.A Hồ Chí Minh
2
1
CA. Hải Phòng
Nam Định
1
1
Đà Nẵng
Bình Định
1
1
Cảng Sài Gòn
Thể Công
0
0
SLNA
Huế
2
0

Vòng 4

Bình Định
Thể Công
2
0
Huế
Cảng Sài Gòn
1
2
C.A Hà Nội
Đà Nẵng
0
1
C.A Hồ Chí Minh
CA. Hải Phòng
3
1
Nam Định
SLNA
1
1

Vòng 5

Thể Công
C.A Hà Nội
0
0
CA. Hải Phòng
Đà Nẵng
1
1
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
3
1
Bình Định
Huế
2
1
SLNA
Cảng Sài Gòn
2
0

Vòng 6

Huế
C.A Hà Nội
2
1
Thể Công
CA. Hải Phòng
0
0
Nam Định
Đà Nẵng
2
1
Cảng Sài Gòn
Bình Định
2
1
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
0
1

Vòng 7

Cảng Sài Gòn
C.A Hà Nội
2
0
Huế
CA. Hải Phòng
2
1
Thể Công
Nam Định
2
3
Đà Nẵng
C.A Hồ Chí Minh
2
1
SLNA
Bình Định
2
0

Vòng 8

C.A Hà Nội
Bình Định
3
0
CA. Hải Phòng
Cảng Sài Gòn
2
0
Nam Định
Huế
2
1
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
1
2
Đà Nẵng
SLNA
1
0

Vòng 9

C.A Hà Nội
SLNA
2
2
Nam Định
Cảng Sài Gòn
2
0
C.A Hồ Chí Minh
Huế
3
2
Thể Công
Đà Nẵng
1
0
Bình Định
CA. Hải Phòng
1
0

Vòng 10

C.A Hà Nội
CA. Hải Phòng
0
3
Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
1
0
Bình Định
Nam Định
0
0
Huế
Đà Nẵng
0
2
SLNA
Thể Công
1
1

Vòng 11

Nam Định
C.A Hà Nội
1
2
CA. Hải Phòng
SLNA
1
4
C.A Hồ Chí Minh
Bình Định
0
0
Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
1
1
Thể Công
Huế
0
1

Vòng 12

C.A Hà Nội
C.A Hồ Chí Minh
3
3
CA. Hải Phòng
Nam Định
2
2
Đà Nẵng
Bình Định
0
0
Cảng Sài Gòn
Thể Công
1
0
SLNA
Huế
0
1

Vòng 13

Bình Định
Thể Công
0
1
Huế
Cảng Sài Gòn
1
1
C.A Hà Nội
Đà Nẵng
0
0
C.A Hồ Chí Minh
CA. Hải Phòng
1
2
Nam Định
SLNA
1
0

Vòng 14

Thể Công
C.A Hà Nội
1
0
CA. Hải Phòng
Đà Nẵng
0
1
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
0
0
Bình Định
Huế
0
0
SLNA
Cảng Sài Gòn
1
1

Vòng 15

Huế
C.A Hà Nội
0
2
Thể Công
CA. Hải Phòng
2
0
Nam Định
Đà Nẵng
2
2
Cảng Sài Gòn
Bình Định
0
2
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
0
3

Vòng 16

Cảng Sài Gòn
C.A Hà Nội
1
1
Huế
CA. Hải Phòng
1
2
Thể Công
Nam Định
0
1
Đà Nẵng
C.A Hồ Chí Minh
0
2
SLNA
Bình Định
0
1

Vòng 17

C.A Hà Nội
Bình Định
0
2
CA. Hải Phòng
Cảng Sài Gòn
1
2
Nam Định
Huế
1
2
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
2
2
Đà Nẵng
SLNA
0
1

Vòng 18

C.A Hà Nội
SLNA
0
2
Nam Định
Cảng Sài Gòn
1
3
C.A Hồ Chí Minh
Huế
0
0
Thể Công
Đà Nẵng
0
1
Bình Định
CA. Hải Phòng
0
1